Stadgar

Första datum när stadgarna infördes: 00-06-13.
Senaste revidering: 2016-02-28.

§ 1 Mål och medel
BLEKINGES MOTORCYKLISTER är en kamratlig och partipolitisk obunden sammanslutning av motorcykelägare och andra intresserade. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc-frågor samt andra intressen. Klubben rekommenderas att vara ansluten till Sveriges Motorcyklister. Blekinges Motorcyklister är i huvudsak verksamma i Blekinge. Personer bosatta utanför Blekinge är också välkomna som medlemmar.

§ 2 Medlemskap
För Blekinges Motorcyklisteras vidkommande finns inget hinder för medlemskap även om man är ansluten till annan (andra) klubbar.Kriterium för medlemskap är erlagd medlemsavgift. Inga åldersgränser för medlemskap, dock måste man fyllt 18 år för att få rösträtt. Supporter eller företag kan mot avgift få visa upp sig på hemsidan under förutsättning att man delar Blekinges Motorcyklisters värdegrund. Avgiftens storlek bestäms av styrelsen i varje enskilt fall.

Årsmötet kan välja särskilt förtjänt person till hedersmedlem. Hedersmedlem räknas som aktiv medlem.

§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestämds av ordinarie årsmöte.
Medlemsperioden är 1 januari till 31 december.
Medlemsavgift som betalas 30 september – 31 december av ny eller nygammal* medlem gäller innevarande och nästa medlemsperiod.

*Med nygammal avses tidigare medlem som gjort uppehåll i medlemskapet dvs. ej betalt medlemsavgift innevarande medlemsperiod.

§ 4 Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 5 Revision
Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av två revisorer.
Revisorer kan väljas internt inom klubben, anlitas externt eller kombineras.
Dessa utses av årsmötet för en tid av ett år.
Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst och förlusträkning senast den 1 februari.

§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls före utgången av februari månad. På detta möte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
2. Val av sekreterare att föra protokoll för årsmötet.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll.
5. Upprättande av röstlängd.
6. Årsberättelse samt kassaberättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande på ett år.
10. Val av för ena året vice sekreterare och kassör på två år och för andra året vice ordförande och sekreterare på två år.
11.Varje år val av en ledamot på två år.
12.Val av två suppleanter på ett år.
13 Val av två revisorer.
14. Val av valberedning på ett år bestående av minst två aktiva medlemmar.
15. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
16. Övriga frågor, som enligt § 8 stadgeenligt skall behandlas.

§ 7 Kallelse
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall skriftligen eller via e-post utsändas till varje medlem minst 30 dagar före mötet samt läggas ut på hemsidan minst 30 dagar före mötet.

§ 8 Motioner
Fråga, som önskas behandlas på årsmöte och annat allmänt möte, skall för att kunna upptas på föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

§ 9 Extra årsmöte
Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, kalla till extra årsmöte och skall kalla till sådant möte när 2/3 av klubbens aktiva medlemmar därom gjort skriftlig framställan. I kallelse till sådant möte skall fullständig föredragningslista medfölja.

§ 10 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på årsmöte och skall minst 10 dagar före mötet inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på årsmötet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För förslagets antagande fordras, att detsamma bifalles av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Ändringarna av stadgarna börjar gälla en månad efter mötet.

§ 11 Rösträtt
Medlem som betalat årsavgiften har rösträtt på årsmöte och eventuella andra medlemsmöten. Medlemmen kan betala medlemsavgiften före mötet. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Aktiv medlem som inte infinner sig på utlyst årsmöte eller medlemsmöte äger inte rätt att framföra klagomål mot beslut fattade på dessa möten.

§ 12 Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande och minst 4 övriga ledamöter. Till styrelse får endast väljas aktiva medlemmar. Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga ledamöter på två år. Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan rösträtt samt erforderliga arbetsorgan. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller av honom/henne utsedd person eller att minst 2 styrelsemedlemmar så fordrar. Styrelsen är beslutför då minst 4 ledamöter är närvarande. Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

§ 13 Styrelsens skyldigheter
Det åligger styrelsen att.
1. Organisera och leda verksamheten i enlighet med dessa stadgar samt beslut tagna på möte och hålla sammanträden mm.
2. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister.
3. Förbereda ärenden som skall förekomna på möten.
4. Avge verksamhetsberättelse och kassaberättelse.
5. Föra protokoll.
6. Firmatecknare för föreningen är ordförande. Kassör och ordförande är var för sig kontotecknare för in- och utbetalningar. Vice ordförande och sekreterare kan tillsammans kontoteckna för in – och utbetalningar efter ett styrelsebeslut.

§ 14 Medlems skyldigheter
Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse. Ifall inte stadgarna efterföljs sker uteslutning vid årsmöte. Medlem får inte låna ut medlemskort till utomstående personer.
Om en medlem bryter mot lag och ordning som kan skada föreningens trovärdighet kan han/hon uteslutas vid ett årsmöte.
Medlem får inte lämna ut lösenordet till hemsidan till utomstående personer.

Medlem som inte vill fortsätta sitt medlemskap i klubben, skall skriftligen meddela styrelsen, samt bifoga medlemskortet. Avgående medlem under verksamhetsåret har skyldighet att hemlighålla lösenordet till hemsidan under den kvarvarande medlemsperioden.

§ 15 Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna. För att beslutet skall vara giltigt fordras, att minst 2/3 av klubbens aktiva närvarande medlemmar på två på varandra följande årsmöten godkänner förslaget.
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution. Beslut härom fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning.

Blekinges Motorcyklister

Ladda hem som: Word-dokument, PDF-fil.

Sponsorer